Επενδύσεις

Θα αναρτηθούν γενικές πληροφορίες για την τρέχουσα υλοποίηση όταν θα υλοποιηθεί η επενδυτική στρατηγική.

Επίσης θα αναρτηθούν και οι αποτιμήσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.