Επενδύσεις

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δούν την αξία του.

Οι 30 τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Ημερομηνία Αξία
Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα