Περιγραφή

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.(Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αποτελεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής συμμετοχής στο οποίο δυνατότητα ένταξης έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.»

Το ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ.αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές των παραπάνω εταιρειών προς τους εργαζομένους τους, καθώς δίνει τη δυνατότητα απόκτησης συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ. δίνει στους εργαζόμενούς της την ευκαιρία να αποταμιεύσουν για το μέλλον τους με γνώμονα τη διατήρηση του βιοτικού τους επιπέδου και μετά τη συνταξιοδότηση.