Είδη Εισφορών

Οι εισφορές στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες και τα Μέλη διακρίνονται σε:

  • α. Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
  • β. Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές
  • γ. Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές
  • δ. Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές
  • ε. Έκτακτες Εργατικές Εισφορές

Οι ως άνω (α) και (β) εισφορές είναι μηνιαίες, καταβαλλόμενες από την επιμέρους Εργοδότρια Εταιρεία για τα Μέλη που απασχολούνται σε αυτήν και καταβάλλονται με την εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό του Ταμείου, ο δε υπολογισμός τους γίνεται βάσει των μικτών αποδοχών που λαμβάνει κάθε μέλος του Ταμείου από τις Εργοδότριες Εταιρείες.

Οι Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές καταβάλλονται κατά το χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται σε σχετική δήλωση της Εργοδότριας Εταιρείας προς το Ταμείο.

Οι Έκτακτες Εργατικές Εισφορές καταβάλλονται με σχετική δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Καταστατικού (Τρόπος καταβολής της εισφοράς - Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών).

Για τον υπολογισμό των εισφορών στο Ταμείο θεωρούνται ως αποδοχές το σύνολο των πάσης φύσεως μικτών αποδοχών που λαμβάνει το μέλος από τις Εργοδότριες Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των αμοιβών που τυχόν λαμβάνουν τα μέλη του Ταμείου ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Εργοδοτριών Εταιρειών.

Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές

Οι Εργοδότριες Εταιρείες καταβάλλουν για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές.

Το ποσό της μηνιαίας Τακτικής Εισφοράς, που καταβάλλεται από κάθε Εργοδότρια Εταιρεία για τους εργαζομένους της - μέλη του Ταμείου, ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των μηνιαίων Αποδοχών του εργαζομένου.

Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές

Οι Εργοδότριες Εταιρείες με απόφασή τους έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταμείο Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές, που υπολογίζονται ως εξής:

Για κάθε Μέλος που καταβάλλει προαιρετική εργατική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού (Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές), η αντίστοιχη Επιπλέον Τακτική Εργοδοτική Εισφορά θα διαμορφώνεται ως εξής:

Προαιρετική Εργατική Εισφορά Επιπλέον Τακτική Εργοδοτική Εισφορά
0%0%
1%0%
2%1%
3%1,5%
4%1,5%
5% και άνω2%

Η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί να λάβει τη σχετική απόφαση είτε κατά την ένταξή της στο Ταμείο είτε στο χρονικό διάστημα που τα μέλη τροποποιούν τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού (Τρόπος καταβολής της εισφοράς - Συνέπειες μη καταβολής των εισφορών). Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Εργοδότρια Εταιρεία μπορεί και να παύσει με σχετική απόφασή της την καταβολή της Επιπλέον Τακτικής Εργοδοτικής Εισφοράς.

Προαιρετικές Εργατικές Εισφορές

Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει προαιρετική εργατική εισφορά, η οποία δύναται να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του ενός τοις εκατό (1%) επί των μηνιαίων Αποδοχών. Η προαιρετική εργατική εισφορά εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί των αποδοχών του μέλους και δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% των ετήσιων Αποδοχών του μέλους.

Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές

Οι Εργοδότριες Εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταμείο έκτακτες εργοδοτικές εισφορές σε μετρητά.

Έκτακτες Εργατικές Εισφορές

Στο μέλος του Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει, εφόσον το επιθυμεί, έκτακτη εργατική εισφορά είτε ως ποσοστό των Αποδοχών του είτε ως απόλυτο ποσό.