Διαδικασία εγγραφής

Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό παρακάτω προϋποθέσεις, ο εργαζόμενος πλέον έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής Μέλους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στην ασφάλιση του Ταμείου δύναται να υπαχθεί κάθε εργαζόμενος είτε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, που έχει συμπληρώσει ένα συνεχόμενο δίμηνο απασχόλησης από την ημερομηνία πρόσληψής του στις Εργοδότριες Εταιρείες.

Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

Αίτηση συμμετοχής

Για να γραφτείτε στο Ταμείο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  • Κατεβάστε την Αίτηση Εγγραφής σε ηλεκτρονική μορφή
  • Τυπώστε το έντυπο
  • Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία
  • Υπογράψτε το αφού βεβαιωθείτε ότι το έχετε συμπληρώσει σωστά
  • Αποστείλετέ το στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η έναρξη ασφάλισης κάθε νέου μέλους στο Ταμείο αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση του Δ.Σ.του Ταμείου, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση.