Συχνές ερωτήσεις

Τα ποσοστά της προαιρετικής εργατικής εισφοράς μπορούν να μεταβληθούν δύο (2) φορές το χρόνο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η έως 31η Μαΐου και 1η έως 31η Δεκεμβρίου. Η μεταβολή μπορεί να γίνει online ή με τη συμπλήρωση της σχετικής Αίτησης Μεταβολής.

Η παροχή εφάπαξ καταβάλλεται όταν συμπληρώσετε τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος του άρθρου 30 του καταστατικού. Συγκεκριμένα:

  • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου, η καταβολή της παροχής γίνεται άμεσα
  • Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι είτε να συμπληρώσετε τα 55 έτη ηλικίας είτε τα 15 έτη υπηρεσίας στον Όμιλο.

Η παροχή εφάπαξ είναι ίση με την αξία του ατομικού λογαριασμού, δηλαδή το σύνολο των δικαιούμενων εισφορών πλέον της απόδοσης επενδύσεων μέχρι και την καταβολή της παροχής.

Οι δικαιούμενες εισφορές είναι το σύνολο των εισφορών του εργαζομένου και εργοδότη, εκτός και αν αποχωρήσετε από τον Όμιλο πριν να συμπληρώσετε 9 έτη ασφάλισης, οπότε θα εφαρμοστεί κλίμακα ωρίμανσης και μόνο στις εισφορές του εργοδότη.

Θα ενημερωθεί μετά την σύνταξη του Κανονισμού Επενδύσεων.

Η ασφαλιστική τοποθέτηση καθώς και οι επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, στο Καταστατικό και στον Κανονισμό Επενδύσεων του ΤΕΑ. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του ΤΕΑ.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ αποφασίζει τη θέσπιση του κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου που περιλαμβάνει στόχους απόδοσης και κινδύνου, δείκτες αναφοράς και περιορισμούς επενδύσεων ύστερα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ διέπονται από τις αρχές:

  • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
  • Της διασποράς
  • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.