Παροχές

Βασικά χαρακτηριστικά της παροχής

Για κάθε έναν από τους ασφαλισμένους του Ταμείου δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών.

Ο Λογαριασμός ρευστοποιείται, όταν πρόκειται να καταβληθεί η εφάπαξ παροχή.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχή από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του, κατά περίπτωση, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κλπ) ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
  • Λύση ή λήξη της σχέσης εργασίας του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε (55) ετών ή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στις Εργοδότριες Εταιρείες.
  • Οικειοθελής διαγραφή του από το Ταμείο, βάσει του νόμου 3029/2002 (άρθρο 7 παράγραφος 10).
  • Θάνατος του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Σε περίπτωση που μετά την αποχώρηση από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ένα μέλος ασφαλιστεί σε άλλο ΤΕΑ, τότε ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δηλαδή μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του στο άλλο ΤΕΑ.

Ποσό εφάπαξ παροχής

Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης εισφοράς. Δεν εγγυάται το ύψος της εφάπαξ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων.

Σε κάθε ασφαλισμένο, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, απονέμεται εφάπαξ παροχή ίση με το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατομικό του Λογαριασμό από όλα τα είδη εισφορών, τυχόν αναδιανομές λόγω αποχώρησης άλλων ασφαλισμένων και αναλογούντα επενδυτικά κέρδη ή απώλειες έως την ημέρα καταβολής της παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρακάτω παραγράφου.

Ειδικά στον ασφαλισμένο που αλλάζει επαγγελματική δραστηριότητα ή διαγράφεται οικειοθελώς από το Ταμείο πριν τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών ασφάλισης, απονέμεται εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις που αφορούν την αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας ή την οικειοθελή διαγραφή αντιστοίχως, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. Το ποσοστό αυτό:

  • για τις Εργατικές Εισφορές είναι σε κάθε περίπτωση σε 100%
  • για τις Έκτακτες Εργοδοτικές Εισφορές συνίσταται σε 95%,
  • ενώ για τις Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές και τις Επιπλέον Τακτικές Εργοδοτικές Εισφορές είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείο και καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό
έως 4 συμπληρωμένα έτη50%
έως 5 συμπληρωμένα έτη75%
έως 6 συμπληρωμένα έτη80%
έως 7 συμπληρωμένα έτη85%
έως 8 συμπληρωμένα έτη90%
έως 9 συμπληρωμένα έτη95%
Άνω των 9 συμπληρωμένων ετών100%

Στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης του μέλους πριν την εγγραφή του στο Ταμείο σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο οποιασδήποτε εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών. Το μέλος του Ταμείου που κατά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας του δεν έχει απολέσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου, έχοντας συμπληρώσει ένα χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο ή δεκαπέντε (15) έτη εργασίας στις Εργοδότριες Εταιρίες, δικαιούται το 100% του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στο Λογαριασμό του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για εκείνα τα μέλη, που κατά την ίδρυση του Ταμείου έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος ης ηλικίας τους.

Το ποσό του σωρευθέντος κεφαλαίου που δεν κατεβλήθη στον ασφαλισμένο διαμοιράζεται κατά τον χρόνο της αποχώρησης του ασφαλισμένου μεταξύ των λοιπών ασφαλισμένων στο λογαριασμό εκάστου ασφαλισμένου ως εξής:

  • το ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος και ανάλογα με τα έτη ασφάλισής του στο Ταμείο και
  • το έτερον ήμισυ σε κάθε παραμένον μέλος ανάλογα με το πηλίκο που προκύπτει από το συσσωρευμένο μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσό στο λογαριασμό του από τις εργατικές εισφορές του διά (/) των Μικτών Αποδοχών του τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από αίτησή του. Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί καταβολής της εφάπαξ παροχής.