Αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία του ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών υπόκειται στις παρακάτω αρχές:

Αρχή της συνετής διαχείρισης

Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταγράφει τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των σκοπών του. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να προέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οι διαχειριστικές διαδικασίες θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός η υλοποίηση του οποίου είναι επαρκώς πιθανή ώστε να το λάμβανε υπόψη του ένας συνετός διαχειριστής.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ μελών που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών. Επίσης δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο Ταμείο.

Αρχή της διαφάνειας

Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ενημέρωσης:

  • για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου,
  • για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης,
  • για τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο,
  • για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο,
  • για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Επενδυτικές Αρχές

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου, ο οποίος ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές:

  • του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ελληνικού και Κοινοτικού)
  • των εταιριών

Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Γενικές Επενδυτικές αρχές του Ταμείου

Οι Επενδύσεις των Κεφαλαίων του ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών διέπονται από τις αρχές:

  • Της συνετής-συντηρητικής διαχείρισης
  • Της διασποράς
  • Της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί.