Διοίκηση

Το ταμείο διοικείται βάσει του Καταστατικού του, από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο έχει και την ευθύνη για την ορθή τήρησή του (π.χ. διαχείριση, εποπτεία, έλεγχος, επενδύσεις, ενημέρωση).

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

  • 7μελές (τέσσερις (4) εκπροσώπους εκ των Εργοδοτριών Εταιρειών και τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων-ασφαλισμένων)
  • 4ετούς θητείας

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων, των Υπηρεσιών και των Επιτροπών του ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια των λειτουργιών του Ταμείου διορίζει Θεματοφύλακα, Asset Management και Διαχειριστή για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών.

Η σύνθεση του Δ.Σ. του ΤΕΑ είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Θέση Σύντομο Βιογραφικό
Κωνσταντίνος Καρανάσιος Πρόεδρος Προβολή
Σμαράγδα Ρηγάκου Αντιπρόεδρος Προβολή
Παναγιώτης Καράκος Γραμματέας Προβολή
Διονύσιος Παπαγεωργίου Ταμίας Προβολή
Βαΐτσα Κουδωνά Μέλος Προβολή
Ευάγγελος Ψειράκης Μέλος Προβολή
Καλλιόπη Παπασταύρου Μέλος Προβολή
Ιωάννης Δελατόλας Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Ελένη Καραμποΐκη Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Στυλιανός Κωνσταντίνου Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Λεωνίδας Παπαδόπουλος Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Νικόλαος Μαστοράκης Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Λουκάς Αποστόλογλου Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Λάμπρος Γιαννόπουλος Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή