Σκοπός ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο στόχος του Ταμείου είναι να παρέχει συμπληρωματική προστασία στους ασφαλισμένους εργαζόμενους της Εταιρίας, πέρα από την κύρια, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για να βοηθήσει στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ΤΕΑ Χρηματιστηρίου Αθηνών προσφέρει ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (Defined Contribution Plan) είναι ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα κατά το οποίο η συνταξιοδοτική παροχή αποτελείται από τις:

  • Εισφορές του εργαζόμενου ή/και του εργοδότη, και
  • Αποδόσεις επενδύσεων

Το ταμείο προσφέρει ένα πλαίσιο επενδύσεων που έχει σχεδιαστεί και παρακολουθείται από επαγγελματίες του χώρου, με ανταγωνιστικές χρεώσεις, που τυπικά δεν είναι διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές.

Επιπλέον το ΤΕΑ πλεονεκτεί έναντι της ιδιωτικής ατομικής αποταμίευσης καθώς οι εισφορές των μελών μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα.